Αρχική
Έλεγχος ΚΤΕΟ
Υπηρεσίες Ελέγχου
Που Βρισκόμαστε
Προφίλ & Επικοινωνία
 

Πρόγραμμα πρόσκλησης ΚΤΕΟ Αττικής για το 2017

Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων (μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο το έτος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει μετά την αριθμ. 109290/39629 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/16).
3. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) «Κύρωση του ΚΟΚ».
4. Την με αρ. πρωτ. Φ23/24327/2887/4-5-2009 (ΦΕΚ 945/Β/2009) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίηση διενέργειας του τεχνικού ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2410/Β/4-12-2009 .
5. Την με αρ. οικ. Φ23.1/56511/7314/19-11-2010 γνωστοποίηση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της χώρας».
6. Την με αρ. πρωτ. οικ. 81943/6693/29-12-2015 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.23.1/56511/7314 γνωστοποίησης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΩΤ404653ΟΞ-3ΑΒ).
7. Το άρθρο 1 της Υ.Α 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781/Β/1985) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων»
8. Τις διατάξεις της Υ.Α15141/1890/27-3-2013 (ΦΕΚ 837/Β/2013) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής»
9. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 37566/5116/10 (ΦΕΚ87/Β/2012) «Τεχνικός Έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ».
10. Την αριθμ.8913/1089/2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 501/Β/05-3-2013) «Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έγκρισης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίου κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης τους»
11. Την με αρ. πρωτ. 105460/38348/23-12-16 (ΑΔΑ: ΩΨ65ΟΡ1Κ-ΓΝ2) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Παράταση προγραμμάτων πρόσκλησης επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο :


1) α. Τα μηχανοκίνητα οχήματα: επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους,
β. τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ((Ε.Ι.Χ) οχήματα με κόκκινες πινακίδες,
γ. τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, κρατικά οχήματα - ιδιοκτησίας δημοσίων οργανισμών (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικών
Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού – Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών, Δήμων),
στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Οργανισμού, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2013.


2) Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) με πινακίδες Δ.Σ (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π. (Προσωπικό Πρεσβειών) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής των οποίων η πρώτη άδεια κυκλοφορίας εκδοθεί κατά το έτος 2013 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν,

3) τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) ανεξαρτήτως κυβισμού (περιλαμβάνονται και οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό)
στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013.


Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία της πρώτης αδείας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι διενεργούνται κάθε δύο χρόνια (2) χρόνια, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και µια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

4) Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) στην άδεια των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών Δήμος της Περιφέρεια; Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου,
Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και για τα οποία εξεδόθη νέα άδεια κυκλοφορίας από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, , από την 01-01-2016 μέχρι και την 31-12- 2016 λόγω μεταβίβασης, εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και επιπλέον στις Περιφέρειες στις οποίες είχαν εκδοθεί οι άδειες κυκλοφορίας πριν τη μεταβίβαση τους, δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο.


Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Για τα οχήματα των οποίων

ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 

Υποχρέωση για

τεχνικό έλεγχο έως

1 28 Φεβρουαρίου 2017
2 31 Μαρτίου 2017
3 30 Απριλίου 2017
4 31 Μαΐου 2017
5 30 Ιουνίου 2017
6 31 Ιουλίου 2017
7 30 Σεπτεμβρίου 2017
8 31 Οκτωβρίου 2017
9 30 Νοεμβρίου 2017
0 31 Δεκεμβρίου 2017

Μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο, οι επόμενοι έλεγχοι διενεργούνται κάθε δύο χρόνια (2) χρόνια, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και µια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

5) Τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών (Ε.∆.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, µε μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων) στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Οργανισμού, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2016.
Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
Οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε ένα (1) χρόνο, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και µια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

6) Ειδικά για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης , τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ένας εκ των Δήμων Αγκιστρίου, Αιγίνας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρα, και η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής η υποχρέωση για αρχικό τεχνικό έλεγχο παρατείνεται σύμφωνα με την αριθμ. . 105460/38348/23-12-16 (ΑΔΑ: ΩΨ65ΟΡ1Κ-ΓΝ2) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Παράταση προγραμμάτων πρόσκλησης επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο.»

Επισημαίνεται ότι για όσα οχήματα των περιπτώσεων 1 έως 5 η συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας επέρχεται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και δεν έχουν προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, ο τεχνικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται έως και 03-02-2017 χωρίς να θεωρείται εκπρόθεσμος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που είχε αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως πρόστιμο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων), εφόσον ελεγχθούν από τα αρμόδια όργανα στο δρόμο.
Επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

 
 
 
Loading data...
 
Yes Bonus Card. Μια κάρτα, πολλά προνόμια! Γίνε μέλος τώρα και κέρδισε μεγάλες εκπτώσεις.
 
 
 
Έλεγχος ΚΤΕΟ Υπηρεσίες Ελέγχου Που Βρισκόμαστε Προφίλ & Επικοινωνία
© 2017 - Mr.Kteo - All rights reserved. Mr. KTEO στο Facebook Mr. KTEO στο Google Plus Mr. KTEO στο Twitter Mr. KTEO στο YouTube
developed & hosted by
vistoweb